دانلود آهنگ شهاب فالجی تپش

دانلود آهنگ شهاب فالجی تپش

منتشرشده در 11 خرداد 1403

متن آهنگ تپش شهاب فالجی

ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎﻧﻪ ﻫﺰاره 

اﻳﺠﻮر ﻧﺨﻦ ﺑﻮﻣﻪ ﺑﻴﭽﺎره

ﺑﻰ رﺣﻢ زﻳﺒﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﻴﺮﻳﻤﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ رو ﻫﺰاره

اﻳﻨﺠﻮری ﻧﺨﻨﺪ ﺑﻴﭽﺎره ﻣﻴﺸﻢ

ﺑﻰ رﺣﻢ زﻳﺒﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﻴﺮﻳﻤﻪ

نظرت چیه؟

ahangiato