دانلود آهنگ عسل منه جیگر منه از مالک

دانلود آهنگ عسل منه جیگر منه از مالک

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 19 اسفند 1402

 

آهنگ تاجیکی شاد عسل منه جیگر منه را با صدای مالک گوش کنید. 

متن آهنگ عسل منه جیگر منه از مالک 

ﻫﻰ دﺧﺘﺮک ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎه 

ﻣﻨﻢ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎ

ﻣﻨﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش

اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ی ﺧﺎﻣﻮش

ﻋﺴﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻜﺮ ﻣﻨﻪ

داﻧﻪ داﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﻣﻨﻪ

اون ﺑﺎر ﻣﻨﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ

ﻋﺴﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ

ﺷﻜﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ

ﻧﺒﺎت ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ

نظرت چیه؟

ahangiato