دانلود آهنگ کی وت عاشقی جرمه از مسلم مرادی

دانلود آهنگ کی وت عاشقی جرمه از مسلم مرادی

منتشرشده در 20 اسفند 1402

 

متن آهنگ کی وت عاشقی جرمه از مسلم مرادی

تیپت کل مدل بانه وگرد مال موشین خانه 
منت در و در کردیه وگرده عه دم دنانه
پتت دایه ور بان بروت کردیه کمان
گوشی آیفون عه دسا ای مدرسه بینه سا
شمارمه رده مین یسر هاینه اینستا
و جای الو موشین جان و داته موشین مامان
دی خط کس نمخونین قدمه مین هر جیور خان
اوفیش اوفیش وی دلمه اوفیش وی چمه برمه
کی وت عاشقی جرمه دردت و بان عه سرمه
عشقد ۲۰۶ اس دی ار نقدی بو ار قسطی
دی لکی گوش نمکین غیر از فارسی و ساسی
وقته بمرم وی خوصه دته تو گری بوسه

مزانم منت نمه پر ناو گوشید دوسه
ار تو نوینه دوسم دی وی شهره نموسم
چوی کویره آسن گران آگر کتیه سه پوسم
مزه دارین چیو نوات تا روژه مردن هامه پات
می ایمشو بامه داوات جواو ردم نینه پیم سرو مالم و فدات
اوفیش اوفیش وی دلمه اوفیش وی چوی برمه
کی وت عاشقی جرمه دردت و بان ای سرمه
روژ یه شمه مانگ آبان چیمه داوای هر جور خان
سینی چایه آوردی پر بان سینیه فنجان
گوشه چیه می قرتانی و سرم چی دله گیان
تخته و بان تخته خدا شکرم وی بخته
چم کا دریاسه بینم من شوگیرم وی بخته من شوگیرم وی بخته
اوفیش اوفیش وی دلمه اوفیش وی چوی برمه
کی وت عاشقی جرمه دردت و بان ای سرمه

نظرت چیه؟

ahangiato