دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک دختر

دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک دختر

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 20 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک دختر

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ… 
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪه ﻣﻮﻫﺎم!
ﺧﻨﺪون ﺷﺎد و ﺧﻮش رو ﺧﺸﮕﻠﻪ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوم…
ﮔﻮﻟﻪ ﻧﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻋﺮوﺳﻜﻢ ﻣﻦ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ!
ﻇﺮﻳﻔﻢ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻴﻦ اﻟﻤﺎس…
ﮔﻮﺷﻮاره زرﻳﻦ دارم داﻣﻦ ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻦ دارم!

ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﺎ و ﺷﻴﮏ ﻧﻘﻠﻰ و ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻮﭼﻴﮏ…
ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ دارم اروم ﻣﻴﺮم ﭼﻴﮏ و ﭼﻴﮏ
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ!
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ!

نظرت چیه؟

ahangiato