دانلود آهنگ فراق از سینا سرلک

دانلود آهنگ فراق از سینا سرلک

منتشرشده در 14 اسفند 1402

 

متن آهنگ فراق از سینا سرلک

تحمل بر فراغ تو محال است 

علاج درد دل تنها وصال است

بشوق دیدن چشمان مستت

تمام هستی ام مست خیال است

دمی گر در هوای تو نباشم

بمیرد زندگی خونم حلال است

بگردد دور گردون بر لبانت

که سر خال آن ختم کمال است

طواف قامتت راهی ندارد

برای آن دلم محتاج بال است

تحمل بر فراغ تو محال است

علاج درد دل تنها وصال است

بشوق دیدن چشمان مستت

تمام هستی ام مست خیال است

چرا خون خدا را سر بریدند

زحیرت بر لبم صدها سوال است

زخون دیده ام بر دل نوشتم

تحمل بر فراق تو محال است

علاج درد دل تنها وصال است

***

که سر خال آن ختم کمال است

طواف قامتت راهی ندارد

برای آن دلم محتاج بال است

تحمل بر فراغ تو محال است

علاج درد دل تنها وصال است

بشوق دیدن چشمان مستت

تمام هستی ام مست خیال است

چرا خون خدا را سر بریدند

زحیرت بر لبم صدها سوال است

زخون دیده ام بر دل نوشتم

تحمل بر فراق تو محال است

علاج درد دل تنها وصال است

نظرت چیه؟

ahangiato