• هنرمندان این قطعه
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

موزیک ویدیو اصلی میلیون گل رز - آلا پوگاچوا

377
تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 10 مرداد 1402

موزیک ویدیوی روسی بسیار زیبای «میلیون گل رز» را با صدای خواننده اصلی این آهنگ یعنی خانم Alla Pugacheva تماشا کنید. متن ترجمه فارسی این آهنگ در انتهای توضیحات آورده شده است.

متن آهنگ میلیون گل رز به زبان روسی و انگلیسی

Once upon a time there was an artist
Жил-был художник один,

The house also had canvases,
Домик имел и холсты,

But he loved the actress
Но он актрису любил,

The one who loved flowers.
Ту, что любила цветы.

He then sold his house,
Он тогда продал свой дом,

Sold paintings and shelter
Продал картины и кров

And with all the money I bought
И на все деньги купил

A whole sea of ​​flowers.
Целое море цветов.
Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
In the morning you stand at the window:
Утром ты встанешь у окна:

Maybe you've gone crazy?
Может сошла ты с ума?

As a continuation of sleep - the area is full of flowers.
Как продолжение сна - площадь цветами полна.

The soul becomes cold
Похолодеет душа,

“What kind of rich man is doing weird things here?”
«Что за богач здесь чудит?»

And under the window, breathing a little,
А под окном, чуть дыша,

The poor artist is standing.
Бедный художник стоит.
Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
The meeting was short:
Встреча была коротка:

In the night the train took her away,
В ночь ее поезд увез,

But in her life there was a song of crazy roses.
Но в ее жизни была песня безумная роз.

The artist lived alone
Прожил художник один,

He endured a lot of troubles
Много он бед перенес,

But in his life there was a whole square of flowers.
Но в его жизни была целая площадь цветов.
Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Million, million, million scarlet roses
Миллион, миллион, миллион алых роз

From the window, from the window, from the window you see.
Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Who is in love, who is in love, who is in love and seriously.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.

He will turn his life into flowers for you.
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

متن ترجمه فارسی آهنگ میلیون گل رز

میلیون میلیون رز مخملین

روزی یک مرد هنرمندی بود

خانه و بوم نقاشی خود را داشت

اما عاشق یک بازیگر زن بود

کسی که گل ها را خیلی دوست میداشت .

برای همین مرد خانه ش را فروخت

نقاشی ها و سقف بالای سرش را هم فروخت

و با تمام آن پولها

دریایی مملوء از گل خرید

یک میلیون ، یک میلیون و یک میلیون گل سرخ

از پنجره ، پنجره و پنجره ای که تو آنها را به نظاره بنشینی .

آن مرد ، کسی که عاشق بود ، صمیمانه و صادقانه عاشق بود ،

تمام زندگی ـیش را به خاطر تو تبدیل به گل ها کرده .

صبحی که در کنار پنجره از خواب برخواهی خواست

ممکن است که هوش از سرت برود ؟

مانند امتداد ِ یک رویا

همه جا غرق در گل است

روحت به لرزه در خواهد آمد

کدام میلیونری چنین حیله ای/کار احمقانه ای کرده است ؟

اما دقیقا زیر پنجره ای که نفس میکشی

یک هنرمند ِ فقیر ایستاده است .

یک میلیون ، یک میلیون و یک میلیون گل سرخ

از پنجره ، پنجره و پنجره ای که تو آنها را به نظاره بنشینی .

آن مرد ، کسی که عاشق بود ، صمیمانه و صادقانه عاشق بود ،

تمام زندگی ـیش را به خاطر تو تبدیل به گل ها کرده .

ملاقات بسیار کوتاه بود

–شب هنگام قطاری او – بازیگر زن – را به دوردست ها برد

اما در تمام زندگی او –آن بازیگر – همواره

–یک موسیقی ِ دیوانه کننده از گل های سرخ وجود داشت

مرد هنرمند تنها زندگی کرد

سختی های بسیاری را تاب آورد

اما در تمام طول زندگی اش

فضایی ( میدانی ) پر از گل – های سرخ – داشت

نمایش بیشتر

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر