• هنرمندان این قطعه
  • باسم کربلایی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

نماهنگ مداحی «ملائکتی» باسم کربلایی ویژه اربعین 1402

498

نماهنگ

5 فالور

منتشرشده در 21 مرداد 1402

در آستانه آغاز پیاده روی اربعین 1402 نماهنگ مذهبی «ملائکتی» را با صدای مداح سرشناس عراقی باسم کربلایی تماشا کنید.

متن شعر نماهنگ ملائکتی باسم کربلایی با ترجمه انگلیسی و فارسی

ملائکتی…أَلَا هیَّا
My angels .. Let’s go
فرشتگانم! پیش به سوی

إلى أرْضٍ…هِیَ المَحْیا
To a Land .. That is Life
سرزمینی که در آن حیات و جاودانگی است

لَنا نزَلتْ…مِنَ العَلْیا
It descended .. From the skies
از آسمان برای ما نازل شد

کَفِرْدَوسٍ…إلى الدُّنیا
A piece of heaven .. For this world
مانند بهشت برای دنیا

شُکراً للهْ…شکراً أبتاهْ
All thanks to Allah .. Thank you, Father
شُکرِ خدا، ممنونم پدر جان!

ما نتمَنَّاهْ…حقَّاً سنراهْ !
What we wish for .. We’ll actually see
آنچه آرزویش را داریم بالاخره در واقع خواهیم دید

عنهُ تکلَّمْ…ماذا تعلَمْ ؟!
So talk about it .. What do you know
درباره آن سخن بگو... چه میدانی؟

شوقاً نسألْ…فجزیرةَ هلْ
We eagerly ask .. Are we going to an Island?
با اشتیاق می پرسیم: آیا به سوی جزیره...

نقصدُ أمْ تلْ ؟…هیّا نرْحَلْ
Or to a hilltop? .. Let’s go
می رویم یا به سوی تپه؟ بیا برویم

للکعبةِ أمْ…أرضٍ أعظَمْ
To the Kaba .. Or to a land greater?
به سوی خانه خدا یا سرزمینی بزرگتر و ارجمندتر

"أمیرةَ أرضِنا" تُعْرَفْ
The princess of our land is known
شاهدخت زمینِ ما شناخته شده است

فما أعلى ! وما أَشْرَفْ !
So what is more honourable
پس چه چیزی والاتر از آن! وه چه افتخاری!

وعطرُ ترابِها یُوصَفْ
The scent of its dust is chronicled
که توصیف عطر خاکش مَثَل گشته است

تُسمَّى "کربلاءَ الطَّفْ"
It is called Karbala
آن را سرزمین کربلا می نامند

سنقصدها مِنَ البُعْدِ
We will go to it from far
از راه دور عزم زیارتش می کنیم

نرى "أنشودَةَ المهدِ"
We see the anthem of the cradle
سرود و نوای گهواره را خواهیم دید

وکمْ عَنْها منَ "الجَدِّ"
And how many stories of honour
و چقدر از پدربزرگ درباره آن...

سمعنا قِصّةَ المجْدِ
Did we hear from our grandfathers
داستان پر افتخاری شنیدیم

على شوقٍ أتیْناها
We eagerly came to it
با اشتیاق به آن رسیدیم

سفیناً قدْ رأیناها
We saw it as an ark
آن را چون کشتی نجات یافتیم

رَفَعَتْ علَمیْنْ حضَنتْ حرمَیْنْ
Two flags fluttered .. Two shrines safeguarded
دو عّلَم افراشته و دو حرم در آغوش گرفته شده

شمخا جَبَلینْ سالا نهْرینْ
Two mountains proudly stand .. Two rivers stream
دو کوه بلند استوار و دو رود جاری و روان

شعَّا قَمَرینْ عباسُ ، حُسینْ
Two moons radiate .. Abbas, and Husayn
دو ماه تابان... عباس و حسین

سفینٌ ما لهَا مِثْلُ
An ark like no other
همان کشتی که همانندی ندارد

بها (خیمٌ) بها (تلُّ)
It has a tent, and a hilltop
و در آن خیمه گاه و تل زینبیه است

وحولَ فُراتِها نخْلُ
Its Euphrates is surrounded with palm trees
و اطراف رود فراتش نخل هایی...

کزَندِ کفیلِها یعلو
Rising like the arms of its patron
به مانند بازوان سرپرستش قامت کشیده اند

وَحُمْرةُ رملِها تشرحْ
و سرخی شن زارهایش..

لنا ما قصة (المذبحْ)
What the story of the slaughter is
برای ما داستان قتلگاه را بیان میکند

دُعانا عندَها أفْلَحْ
Our prayers triumph in its land
دعاهای ما در آن اجابت شده است

بها أقْفالُنا تُفْتَحْ !
In it our locks are opened
و بوسیله آن قفلهای ما گشوده می شود

هُنا الحزنُ رأى بابَهْ
Sadness here .. Saw its gate
اینجا حزن و اندوه دروازه اش را خواهی دید

فَـآ یحسیــنِ ومصابَهْ
So, Woe for Husayn, and his tragedy
پس آه و ناله بر حسین و مصیبت دردناکش

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato