آهنگ تو این شهر - وحید مرادی

آهنگ تو این شهر - وحید مرادی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 06 خرداد 1403

 

متن آهنگ تو این شهر از وحید مرادی

ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دل ﻣﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻮ ﻛﻠﺎﻧﺘﺮ! 
ﺗﻮ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺗﻮ محشر ﺗﻮﻳﻰ ﺣﻀﺮت دﻟﺒﺮ…
ﺗﻮﻳﻰ ﺣﻀﺮت دﻟﺒﺮ ﺗﻮﻳﻰ ﺣﻀﺮت دﻟﺒﺮ…
ﻋﺸﻖ ﻣﻪ ﻫﺴﺘﻰ دﻟﺒﺮ ﻧﺪﻳﻤﻪ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ!
ﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺗﻮﻳﻰ اول و آﺧﺮ!
ﺗﻮﻳﻰ اول و آﺧﺮ ﺗﻮﻳﻰ اول و آﺧﺮ…

ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دل ﻣﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻮ ﻛﻠﺎﻧﺘﺮ!
ﺗﻮ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺗﻮ محشر ﺗﻮﻳﻰ ﺣﻀﺮت دﻟﺒﺮ…
ﺗﻮﻳﻰ ﺣﻀﺮت دﻟﺒﺮ ﺗﻮﻳﻰ ﺣﻀﺮت دﻟﺒﺮ…
ﻋﺸﻖ ﻣﻪ ﻫﺴﺘﻰ دﻟﺒﺮ ﻧﺪﻳﻤﻪ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ!
ﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺗﻮﻳﻰ اول و آﺧﺮ!
ﺗﻮﻳﻰ اول و آﺧﺮ ﺗﻮﻳﻰ اول و آﺧﺮ…

نظرت چیه؟

ahangiato