دانلود آهنگ لری علی برونش فرشید حکمتی

دانلود آهنگ لری علی برونش فرشید حکمتی

منتشرشده در 21 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ لری علی برونش فرشید حکمتی

ﻫﺎی ﻧﺎی ﻧﺎی ﻫﺸﻜﻠﻪ دی ﻧﺎی ﻧﺎی ﻫﺸﻜﻠﻪ 

دردﻣﻪ وو ﺳﻴﺖ ﺑﮕﻢ ﺧﺘﻢ ﺧﻮ دوﻧﻴﺶ

ﻧﺎی ﻧﺎی درﻣﻮﻧﻢ ﻟﻮ ﺧﻨﺪﺗﻪ ﻧﻪ وم ﺑﺴﻮﻧﻴﺶ ﻧﺎی ﻧﺎی

نظرت چیه؟

ahangiato