فرشاد امینی به نام کز کز به خیال

فرشاد امینی به نام کز کز به خیال

منتشرشده در 05 خرداد 1403
کز کز به خه‌یال تاوی ئه‌نیشم

من که‌سم نیه گیان گیان گیان توی قه‌وم و خویشم

تو موریدمی منی درویشم تو موریدمی منی درویشم

نظرت چیه؟

ahangiato