دانلود آهنگ دت لکستان از مسلم مرادی

دانلود آهنگ دت لکستان از مسلم مرادی

منتشرشده در 22 اسفند 1402

 

متن آهنگ دت لکستان از مسلم مرادی 

چنی رنگینه چمت کی بو بنیشمه دمت 

بالا بلینگ و تکین و عالم کول نممت

بیه بینم دمکت تا بومه خر چمکت

گیانمه مَمَ ور تیرا یه روژ نونم خمکت

رنگین دت و رنگین دت رنگین دت لکستان

ولا و وینه ت نمای و نام ولات ایران ونام ولات ایران

خان زایه دت نازارین رنگین دم گول انارین

بی تو ژار و ناخوشم درمان منه بیمارین

بگر چوی موره مارین مدام خوو هشارین

بش کول کسی نموین مری چوی یه ریوارین

رنگین دت و رنگین دت رنگین دت لکستان

ولا و وینه ت نمای و نام ولات ایران

سوزه سرون لاریکین نجیب سر ای واریکین

توله تازه دمیکین چمان گول وهاریکین

مالداریم کول بفروشم ارات نمنیه هوشم

بیرم بیمه تفنگی کویخای کرت بکوشم

رنگین دت و رنگین دت رنگین دت لکستان

ولا و وینه ت نمای و نام ولات ایران

نظرت چیه؟

ahangiato