• هنرمندان این قطعه
  • Produced by Beki Allagurbanow
    Gülälek Gulmyradowa

موزیک ویدیو ترکمنی عروسی - Gülälek Gulmyradowa

1,183
منتشرشده در 11 آذر 1402

موزیک ویدیو ترکمنی شاد «عروسی» را با صدای خانم Gülälek Gulmyradowa تماشا کنید. متن ترجمه فارسی آهنگ در ادامه آورده شده است. برای حمایت از ما جهت انتشار ویدیوهای بیشتر لطفا کانال را دنبال و ویدیوها را لایک و کامنت کنید.

متن ترجمه فارسی آهنگ عروسی - Gülälek Gulmyradowa

هم هم، هم هم
هم هم، هم هم
تو امروز خوبی
از تمام گل‌ها بویای خواهی
از راه رفتنت در مسیر خود
قدم اولت را بگذار
بگو، از دلت بگو
عاشق تو دل به دل می‌گوید
هنگامی که قلب‌ها با هم اتحاد می‌یابند
آنجا خوشبختی واقعی است
زیبایی روحت
الان آغاز می‌شود
صفحه‌ی جدید باز شده
در حال انتظار با یاری
گتلپ، دامان تویی
نزدیکترین دوست به خانه می‌آید
تو مثل ماه آسمان
آواز تو از جادوی شب‌هاست
خوبی خانه‌ی ما را بنویس
چشمان گریان، مهربان
مادر که تو را می‌گوید
زندگی جادویی، دختر گل من
با کلید عشق
از دروازه‌ی خوشبختی باز شده
از سرنوشت به سوی تو می‌آید
بگو، از دلت بگو
عاشق تو دل به دل می‌گوید
هنگامی که قلب‌ها با هم اتحاد می‌یابند
آنجا خوشبختی واقعی است
زیبایی روحت
الان آغاز می‌شود
صفحه‌ی جدید باز شده
در حال انتظار با یاری
گتلپ، دامان تویی
نزدیکترین دوست به خانه می‌آید
تو مثل ماه آسمان
آواز تو از جادوی شب‌هاست
خوبی خانه‌ی ما را بنویس
چشمان گریان، مهربان
مادر که تو را می‌گوید
زندگی جادویی، دختر گل من
گتلپ، دامان تویی
نزدیکترین دوست به خانه می‌آید
تو مثل ماه آسمان
آواز تو از جادوی شب‌هاست
خوبی خانه‌ی ما را بنویس
چشمان گریان، مهربان
مادر که تو را می‌گوید
زندگی جادویی، دختر گل من

توجه: این یک ترجمه ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

متن ترکمنی ترانه عروسی - Gülälek Gulmyradowa

Hmm hm, hmm hmm
Hmm hm, hmm hm
Owadan sen bu gün
Ähli güllerden has-da
Geç öýüň törüne
Assa ädimiň bas-da
Söý, ýüregiňden söý
Saňa aşyk söwer ýary
Goşa kalplar birleşse
Bagtyň özüdir dogry
Elwan ýaglygyň ýerin
Tutar indi öýmäň başda
Täze sahypaň açýaň
Ýaryň bilen durmuşda
Gutlap seniň toý bukjaňy
Üýşdi ýakyn joraň bary
Sen misli asmanyň aýy
Şagyzy - şazadaň taýy
Sen öýmiziň ala ýazy
Göz guwanjy, mähribany
Seni söýýän käbäň ejeň
Lälijegi, eziz gyzy
Söýgi açary bilen
Açylan bagt gapyňdan
Bagt atyna meňzäp
Geldi gelinalyjy yzyňdan
Söý, ýüregiňden söý
Saňa aşyk söwer ýary
Goşa kalplar birleşse
Bagtyň özüdir dogry
Elwan ýaglygyň ýerin
Tutar indi öýmäň başda
Täze sahypaň açýaň
Ýaryň bilen durmuşda
Gutlap seniň toý bukjaňy
Üýşdi ýakyn joraň bary
Sen misli asmanyň aýy
Şagyzy - şazadaň taýy
Sen öýmiziň ala ýazy
Göz guwanjy, mähribany
Seni söýýän käbäň ejeň
Lälijegi, eziz gyzy
Gutlap seniň toý bukjaňy
Üýşdi ýakyn joraň bary
Sen misli asmanyň aýy
Şagyzy - şazadaň taýy
Sen öýmiziň ala ýazy
Göz guwanjy, mähribany
Seni söýýän käbäň ejeň
Lälijegi, eziz gyzy

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato