• هنرمندان این قطعه
  • Gülälek Gulmyradova

موزیک ویدیو Gülälek Gulmyradova - Gapymy Kakay

1,711
منتشرشده در 15 آبان 1402

متن آهنگ Gülälek Gulmyradova - Gapymy Kakay

Ŷüregimi aýa
Sen diýip urýarka
Meň dünýäme diňe sen giräý

Söýgimi aýa
Sen diýip ýanýarka
Ýalbarýan, diňe sen gapymy kakaý🚪

[Verse]
Söýgimi aýtmasamam,
Söýýänimi bilýär oň özi..
Duýgymy gizlesemem,
Ýüregmiň töründe dur oň ýeri!

[Pre-Chorus]

Ýüregim diňe sen diýip urýar
Sen bolmasaň indi bu ýürek durýar
Gözüm ýoluňda seredip gapa
Garaşdyrma gel giç bolmanka…

[Outro]

Ŷüregimi aýa
Sen diýip urýarka
Ýalbarýan diňe sen gapymy kakaý🚪

متن ترجمه فارسی آهنگ

قلبم را باز کن

همانطور که شما میگویید

فقط تو وارد دنیای من میشی

عشقم را به من بده

مثل شماست

گدا فقط تو در من را بزن

اگر نگویم عشقم

او می داند که من او را دوست دارم.

حتی اگر احساسم را پنهان کنم

جای مناسب در قلب من!

قلبم فقط برای تو می تپد

حالا این قلب بدون تو می ایستد

چشمانم را بستم و به جاده نگاه کردم

عجله کن تا دیر نشده…

قلبم را باز کن

همانطور که شما میگویید

تو تنها کسی هستی که التماس میکنی در خانه ام را بزن

توجه: این یک ترجمه ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato