دانلود آهنگ رامین عشق تیم ما

دانلود آهنگ رامین عشق تیم ما

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 24 اسفند 1402

 

متن آهنگ رامین عشق تیم ما

راﻣﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ راﻣﻴﻦ ﺧﻮﺷﺘﻴﭗ ﻣﺎ… 

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺪﻳﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﻮ! 

راﻣﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ راﻣﻴﻦ ﺧﻮﺷﺘﻴﭗ ﻣﺎ… 

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺪﻳﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﻮ… 

ﻫﻰ ﻫﻰ راﻣﻴﻦ ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻣﻴﻦ…

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﺎدی ﻣﺤﻜﻢ! 

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎﻳﻰ… 

ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻓﺎع ﻣﺎﻳﻰ…

نظرت چیه؟

ahangiato