دانلود آهنگ وقت اذان عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی MP3 اصلی

دانلود آهنگ وقت اذان عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی MP3 اصلی

نماهنگ

5 فالور

منتشرشده در 10 اردیبهشت 1403

 

متن نماهنگ وقت اذان عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی 

ﻇﻬﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮی ﺷﻠﻮﻏﻴﺎ… 
ﻣﻦ اوﻣﺪم ﺳﺮاغ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺻﺪا زدی ﺑﻴﺎ!
اذان ﻣﻐﺮب ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ اذان ﺣﺮﻣﻮ…
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ وا ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻫﺮﻣﻮ!
ﺗﻮ راه ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻗﺪم ﻗﺪم ﻣﺎدرﻣﻮ
اﻟﻠﻪ دﻳﺪﻣﺖ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ…
اﻟﻠﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﭘﺪرای ﺧﺴﺘﻪ!
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﮕﺬرم از درای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ…
ﻫﺮ وﻗﺖ اذان ﻧﺠﻮای ﻣﻨﻪ…
ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دردای ﻣﻨﻪ!
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎ ﮔﻠﺎی ﻗﺎﻟﻰ اذان ﻣﻴﮕﻪ…
ﺑﺎﺑﺎﺑﺰرﮔﻢ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻰ اذان ﻣﻴﮕﻪ
ﺑﺎﺑﺎی ﺧﺎﻛﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدی اذان ﻣﻴﮕﻪ…

ﺧﻄ ﻣﻘﺪم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی اذان ﻣﻴﮕﻪ!
اﻟﻠﻪ اﻛﺒﺮ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻣﻦ…
اﻟﻠﻪ اﻛﺒﺮ ﻣﻨﻢ ﺷﺪم ﻣﻮذن…
اذان ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮی آﺳﻤﻮﻧﻴﻢ
ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻴﻢ…
ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ!
ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﻳﻪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮﻧﻴﻢ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻞ…
دم دم ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺮ ﺟﺎن ﭘﺮور ﮔﻞ…
ﺑﺎز از ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﺻﻮت ﻗﺮن آﻳﺪ!
ﺑﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮی ﻋﻄﺮ اﻳﻤﺎن آﻳﺪ…
ﻫﺮ وﻗﺖ اذان ﻧﺠﻮای ﻣﻨﻪ…
ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دردای ﻣﻨﻪ!

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نظرت چیه؟

محمدصدرا 4 هفته پیش

عالی هست

ahangiato