دانلود آهنگ بعد تو عشق حرومه کار این دل تمومه شایان یو

دانلود آهنگ بعد تو عشق حرومه کار این دل تمومه شایان یو

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 06 اردیبهشت 1403
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺣﺮوﻣﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ دل ﺗﻤﻮﻣﻪ…
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺧﻮدﻧﻪ ﺷﺪه واﺳﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﮕﻮ آﺧﺮ ﻗﺼﻤﻮﻧﻪ!

دانلود آهنگ بعد تو عشق حرومه کار این دل تمومه شایان یو

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺣﺮوﻣﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ دل ﺗﻤﻮﻣﻪ…
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺧﻮدﻧﻪ ﺷﺪه واﺳﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﮕﻮ آﺧﺮ ﻗﺼﻤﻮﻧﻪ

نظرت چیه؟

ahangiato