سینا درخشنده با چشمای اشکبار آهنگ «قایق کاغذی» را خواند.