وقتی که می‌خندی جذاب و مستانه / یک شهر از عشقت دیوانه دیوانه / از این خیابان‌ها آهسته تر رد شو / یا مال من باشو یا با همه بد شو