مدلته که خوب باشی که قلب من برات پر بزنه / پزتو بده که این مال منه / مدلمه که عشق و عاشقی رو خوب بلدم / تا آخرم اون دو تا چشما مال م