مجید رضوی کنار دریا با گیتار آهنگ «پر میزنه» را می خواند.