‎من اصلا با زبان مادری ات دوستت دارم .. ‎همین که تا بگویم دوستت دارم ……… زبانت را عوض کردی 💔 کانال معین زد