وقتی میبینی منو میشناسی؟ / یا میگی چقدر این آدم آشناس / تا به حال حتما فراموش شدم / چی دارم میگم حواس من کجاس - کانال علی عبدالمالکی