نوازنده این کار: سپهر رحیمی / تماشای ویدیوهای بیشتر در کانال پیانو.