انقدر دلم بارون می خواست که دیشب تا بارون زد، این شعر و آهنگ و ساختم. فرزادم دست به ساز شد و یه ورژن خودمونی ازش زدیم