هرجا بری تو رو حس میکنم پیش منی / دیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی / کانال امیر عظیمی در آهنگ ویدیو