دانلود آهنگ چقدر امشب خرابم نمیتونم بخوابم امیر شهرآیینی

دانلود آهنگ چقدر امشب خرابم نمیتونم بخوابم امیر شهرآیینی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 22 اردیبهشت 1403
ﭼﻘﺪر اﻣﺸﺐ ﺧﺮاﺑﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ!

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻗﺎﻳﻘﻰ ﻣﻦ روی آﺑﻢ…

ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎت دروﻏﻪ ﻣﻴﮕﻦ دروت ﺷﻠﻮﻏﻪ!

ﭼﻘﺪ ﻧﻘﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزی ﻛﺮدی ﺧﻮﺑﻪ…

 

 

ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮرو ﻧﻤﻴﺨﻮام!

ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ رﻓﺘﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﭘﺎم…

ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﺎرات دل ﻣﻨﻮ ﺷﻜﺴﺘﻰ…

ﻧﺎﻣﺮدی ﻛﻪ دل ﺑﻪ ﻏﺮ ﻳﺒﻪ ﺑﺴﺘﻰ!

نظرت چیه؟

ahangiato