• هنرمندان این قطعه
  • ترانه و موزیک: منصور فرهادیان
    تنظیم: بهروز علیاری

موزیک ویدیو شدی عشقم - میثم ابراهیمی

1,121
منتشرشده در 26 دی 1402

موزیک ویدیو جذاب و شاد میثم ابراهیمی بنام «شدی عشقم» را تماشا کنید.

متن آهنگ شدی عشقم میثم ابراهیمی

ﺷﺪی ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻴﮕﻰ ﻋﻤﺮا ﺑﻪ دﻟﺖ وا ﺑﺪم

ﻣﻴﮕﻰ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻪ ﺗﻮرو راه ﺑﺪم

د ﺑﮕﻮ اﺻﻠﺎ دﻟﺘﻮ ﺑﺪه دﺳﺘﻢ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻠﺎ اﻳﻦ دل ﺣﻮاس ﭘﺮت

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪم وا ﻛﻦ اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻴﺪزدی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﻧﺬار اﻧﻘﺪه ﺑﺮام ﺷﺮط

ﻧﻴﻮﻣﺪ ﻧﻴﻮﻣﺪ دل ﺗﻮ راه ﻧﻴﻮﻣﺪ

ﺑﺲ ﻛﻪ اون ﭼﺸﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪ

اﺻﻠﺎ ﺑﺮق داره ﻓﺮق داره اون ﭼﺸﻤﺎی رﻧﮕﻴﺖ ﺗﻮ دﻟﺖ ﺣﺎﻟﺎ اﮔﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ

ﺗﻬﺶ ﻣﻴﻔﻬﻰ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺳﺎز ﺗﻮ داﺷﺖ ﻣﻴﺮﻗﺼﻴﺪ ﻛﺎش ﻳﻜﻢ ﻣﻴﻔﻬﻤﻴﺪ

د ﺑﮕﻮ اﺻﻠﺎ دﻟﺘﻮ ﺑﺪه دﺳﺘﻢ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻠﺎ اﻳﻦ دل ﺣﻮاس ﭘﺮت

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪم وا ﻛﻦ اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻴﺪزدی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﻧﺬار اﻧﻘﺪه ﺑﺮام ﺷﺮط

ﻧﻴﻮﻣﺪ ﻧﻴﻮﻣﺪ دل ﺗﻮ راه ﻧﻴﻮﻣﺪ

ﺑﺲ ﻛﻪ اون ﭼﺸﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪ

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato