• هنرمندان این قطعه
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

اجرای زنده آهنگ برگرد سیروان خسروی - بلک باکس

156
منتشرشده در 20 اردیبهشت 1403

اجرای زنده آهنگ برگرد سیروان خسروی ورژن بلک باکس را تماشا کنید. 

متن آهنگ برگرد سیروان خسروی 

اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﻣﻴﺮم ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻢ آروم

ﻳﻪ ﻛﻢ زﻳﺮ ﺑﺎرون

اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ

داﻏﻮن داﻏﻮﻧﻢ

آﻫﻨﮕﻤﻮﻧﻮ

ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ

دﻳﮕﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻪ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎﻣﻪ و ﮔﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ

دﻳﮕﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﺷﻬﺮﻣﻮن ﺑﻰ روﺣﻪ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﻛﻮﻫﻪ

ﺑﺮﮔﺮد

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺮد

ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮد

دارم ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ، ﺑﺮﮔﺮد

ﺑﺮﮔﺮد

اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﺑﺎزم ﻏﺮق ﺧﻴﺎﻟﻢ

ﻛﻪ ﻛﻨﺎرم ﻫﺴﺘﻰ

ﻛﻪ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻢ

اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﺳﺮ ﺑﺬارم رو ﺷﻮﻧﻪ ت

دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده

ﺑﺮﮔﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ت

دﻳﮕﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻪ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎﻣﻪ و ﮔﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ

دﻳﮕﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﺷﻬﺮﻣﻮن ﺑﻰ روﺣﻪ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﻛﻮﻫﻪ

ﺑﺮﮔﺮد

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺮد

ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮد

دارم ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ، ﺑﺮﮔﺮد

ﺑﺮﮔﺮد

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato