• هنرمندان این قطعه
  • شعر: علیرضا پیروزی
    موزیک: امیر قنادی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

دانلود آهنگ حیف از سون بند

210
سون باند

سون باند

2 فالور

منتشرشده در 09 دی 1402

آهنگ جدید ۷ باند بنام «حیف» را گوش کنید.

متن آهنگ حیف 7 باند

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺑﻮد

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ درد ﺑﻮد

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﻛﺖ و ﺳﺮد ﺑﻮد

وﻗﺘﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدﻣﻮ

اﻧﮕﺎر ﻧﺒﻮدم

ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و ﺗﻜﺮار ﻧﺒﻮدم

ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻓﺮق داﺷﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ آدم ﺳﺎﺧﺖ

از ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺑﻮد

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻦ

ﺣﺮف دﻟﻢ ﺑﻮد

ﺣﻴﻒ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﻢ ﺑﻮد

ﺣﻴﻒ

ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻋﻤﺮی ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ

ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اون ﻫﻤﻪ درد

ﺣﻴﻒ

ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻮ

دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﺻﻠﺎ اون ﮔﺬﺷﺘﻪ رو

ﺣﻴﻒ

ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﺣﻴﻒ ﺷﺪ

ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ روزای ﺑﻰ ﺗﻮ

ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻳﺎدم ﺑﻴﺎد دﻧﻴﺎی ﺧﺎﻟﻴﻤﻮ

روزای ﺧﺎﻟﻰ از ﻋﺸﻖ

وﻗﺘﻰ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدم

آره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮدم

ﺳﺮد و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدم

ﺣﻴﻒ

ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻋﻤﺮی ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ

ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اون ﻫﻤﻪ درد

ﺣﻴﻒ

ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻮ

دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﺻﻠﺎ اون ﮔﺬﺷﺘﻪ رو

ﺣﻴﻒ

ﺣﻴﻒ ﺷﺪ ﺣﻴﻒ ﺷﺪ

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato