• هنرمندان این قطعه

موزیک ویدیو خواب - رامین تجنگی

266
منتشرشده در 21 اردیبهشت 1403

موزیک ویدیو کردی رامین تجنگی بنام خواب را تماشا کنید.

متن آهنگ خواب از رامین تجنگی

زﺧﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮز داﻏﺎﻧﻪ دﻳﻮاﻧﻪ

ﺧﻮن رﮔﺎم روی در و دﻳﻮار ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه

ﻧﺪه ﻓﺎز ﺑﺪ ﻣﻐﺰم داده رد

ﺑﻴﺎ ﺟﻨﺎزﻣﻪ ﺑﺒﺮ از اﻳﻦ اﺗﺎق ﺳﺮد

ﺳﺎﺑﻘﻪ داری ﺑﺎﺷﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﻜﻨﻪ

ﻣﺚ ﺳﻴﮕﺎر ﻧﺦ ﺑﻪ ﻧﺦ دﻧﻴﺎﻣﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻜﻨﻪ

ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻨﺘﺎﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﻰ اﺣﺴﺎﺳﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻦ ﺗﺨﺺ و ﻟﺠﺒﺎزه

ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺶ دارم ﺧﻮاب ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

ﺧﻤﺎری داره ﭼﺸﺎت ﻋﺰﻳﺰم ﻛﺎﻓﺮم ﻛﺮدی اﻧﮕﺎر ﺑﻰ دﻳﻨﻢ

اﺻﻠﺎ آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻮ ﺧﺪای ﻣﻨﻢ ﺻﺪا ﻛﻮ

اﺻﻠﺎ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﺑﺮو ﺗﻮ ای ﺣﺎﻟﻪ رﻫﺎم ﻛﻮ

ﺟﺎن ﭼﺸﺎت دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎت ﺑﺪ ﺷﺮی دﺳﻢ داد

ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺶ دارم ﺧﻮاب ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

ﺧﻤﺎری داره ﭼﺸﺎت ﻋﺰﻳﺰم ﻛﺎﻓﺮم ﻛﺮدی اﻧﮕﺎر ﺑﻰ دﻳﻨﻢ

ﺑﺎزم دردﺳﺮ ﻣﻪ ﺑﺪ ﺳﮓ ﻣﺴﻢ

ﻣﻨﻪ ﺑﻰ اﻋﺼﺎب از ﻫﻤﻪ زﺧﻤﻰ ﺗﺮم

ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻮدی ﻧﺪﻳﺪی ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎل و ﭘﺮم

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato