• هنرمندان این قطعه

موزیک ویدیو مجنونتم از سهیل مهرزادگان

96
منتشرشده در 08 تیر 1403

لیریک ویدیو من مجنونتم را با صدای سهیل مهرزادگان تماشا کنید. 

متن آهنگ 

ﻓﺮض ﻛﻦ ﺑﺎرون ﺑﮕﻴﺮه

ﻣﻦ زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

اﺳﻤﻤﻮ اروم ﺑﮕﻰ ﺑﻬﻢ

اﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﻓﺮض ﻛﻦ ﻛﻨﺎر درﻳﺎ

ﺣﺴﺎﻣﻮن رد و ﺑﺪل ﺷﻪ

وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮕﻢ

ﻫﻴﺲ ﻣﻴﺨﻮاد ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺨﻨﺪه

 

ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮﻧﺘﻢ ﺗﻮ اون ﻟﻴﻠﻴﻪ ﺑﺎش

ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻛﻴﻪ دﻟﻢ اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻴﻪ ﺑﺎش

ﻳﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺷﺪه ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺎ

ﻳﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻴﺎد

 

ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎت ﺷﺒﻤﻪ

ﻳﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺴﻤﻪ

دﺳﺘﺎﺗﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﺎم ﺑﮕﻴﺮم

ﺷﻮﺧﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺨﻨﺪ

ﺑﮕﻮ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻫﺎ

از ﻳﺎد ﻧﻤﻴﺮن

 

ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮﻧﺘﻢ ﺗﻮ اون ﻟﻴﻠﻴﻪ ﺑﺎش

ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻛﻴﻪ دﻟﻢ اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻴﻪ ﺑﺎش

ﻳﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺷﺪه ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺎ 

ﻳﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻴﺎد

 

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato