دانلود آهنگ جدید این منم از دانوش

دانلود آهنگ جدید این منم از دانوش

دانوش

1 فالور

منتشرشده در 10 تیر 1403

متن آهنگ این منم از دانوش

اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﭘﺮ ﻣﻴﺰد دﻟﺖ ﺑﺮای دﻳﺪﻧﻢ 

ﭘﻴﺶ ﺧﻮدت ﻧﮕﻔﺘﻰ ﺑﺬاری ﺑﺮی ﻣﻴﺸﻜﻨﻢ

ﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﺧﻴﺲ ﺷﺪه ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ

اون ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ و ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺣﺎﻟﻤﻮ اوﻧﻄﻮری

ﺟﺎی اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﻮدت ﻫﻤﺶ اﻳﻦ آدﻣﻮ دور ﻛﻨﻰ

ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺧﻮب ﻛﻨﻰ

دﻟﻤﻮ ﻧﺸﻜﻦ ﺑﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻢ دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺰن و ﺑﺮﮔﺮد

ﻗﺮارﻣﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻴﻢ دور ﻳﻪ ﺷﺒﻮ از ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻢ

اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺗﻨﮕﺘﻪ ﻳﻪ زﻧﮕﻰ ﺑﺰن ﺑﻬﺶ

ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﺎ آﺧﺮ ﺷﺒﺎ ﻳﻪ ﺣﺮف ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺑﺰن ﺑﻬﺶMusicdel | موزیکدل

ﻋﺸﻘﻤﻮن ﺳﻴﺎه ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ﻳﻪ رﻧﮕﻰ ﺑﺰن ﺑﻬﺶ

دﻟﻤﻮ ﻧﺸﻜﻦ ﺑﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻢ دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺰن و ﺑﺮﮔﺮد

ﻗﺮارﻣﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻴﻢ دور ﻳﻪ ﺷﺒﻮ از ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻢ

نظرت چیه؟

ahangiato