• هنرمندان این قطعه

لیریک ویدیو تیلور سویفت - I Can Do It With a Broken Heart

49
منتشرشده در 04 خرداد 1403

لیریک ویدیو جذاب I Can Do It With a Broken Heart را با صدای تیلور سویفت تماشا کنید.

متن ترانه I Can Do It With a Broken Heart تیلور سویفت با ترجمه فارسی

[Verse 1]

I can read your mind

من میتونم ذهنتو بخونم

"She's having the time of her life"

"اون [تیلور] داره از زندگیش لذت میبره"

There in her glittering prime

تو اوج درخشندگیشه

The lights refract sequin stars off her silhouette every night

نورها هرشب از ستاره‌های پولکی لباسش بازتاب میشن

I can show you lies

من میتونم دروغ‌هارو نشونت بدم

(One, two, three, four)

(یک، دو، سه، چهار)

(اشاره به چیزی که آرتیستا روی صحنه قبل اجرای آهنگ داخل هندزفریشون میشنون)

 

[Pre-Chorus]

'Cause I'm a real tough kid

چون من بچه سرسختیم

I can handle my shit

میتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم

They said, "Babe, you gotta fake it 'til you make it" and I did

اونا گفتن "عزیزم باید جعلش کنی تا وقتی بتونی درستش کنی" و من این کارو کردم

Lights, camera, bitch, smile

نور، دوربین، بچ، لبخند

Even when you wanna die

حتی وقتی داری میمیری

He said he'd love me all his life

اون گفت که منو تمام عمرش دوست خواهد داشت

(اشاره به loml)

But that life was too short

ولی اون عمر کوتاهی داشت

Breaking down, I hit the floor

در هم میشکنم، به زمین میخورم

All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting, "More"

همه تکه هام میشکستن و جمعیت داد میزدن "بیشتر"

(فشار روی آرتیست برای ادامه کار در حالیکه حال روحی مناسبی ندارن)

I was grinnin' like I'm winnin'

I was hittin' my marks

جوری پوزخند میزدم که انگار دارم برنده میشم

داشتم به هدف هام میرسیدم

'Cause I can do it with a broken heart

(One, two, three, four)

چون من میتونم با یک قلب شکسته انجامش بدم

(یک، دو، سه، چهار)

 

[Chorus]

I'm so depressed, I act like it's my birthday every day

من جوری افسرده‌م اما طوری رفتار میکنم انگار هر روز تولدمه

(اشاره به اراز تور)

I'm so obsessed with him, but he avoids me like the plague

من خیلی درگیرشم، ولی اون مثل طاعون ازم دوری میکنه

(تیلور مجبور بوده آهنگ هایی که راجع به جو نوشته بوده تو تور بخونه اما جو هیچ صحبتی راجع به تیلور و رابطه‌شون نکرد)

I cry a lot, but I am so productive, it's an art

من خیلی گریه میکنم، ولی من خیلی خلاقم، این یک هنره

You know you're good when you can even do it with a broken heart

وقتی میفهمی تو کارت خوبی که میتونی با یک قلب شکسته هم انجامش بدی

 

[Verse 2]

I can hold my breath

من میتونم نفسم رو حبس کنم

I've been doin' it since he left

از وقتیکه اون رفته دارم انجامش میدم

(نفس حبس کردن به معنی منتظر بودنه، اون منتظر بوده که جو برگرده)

I keep finding his things in drawers

مدام وسایلش رو تو کشوها پیدا میکنم

Crucial evidence I didn't imagine the whole thing

شواهد مهمی که نشون میدن اونا همش خیال و تصور نبود

I'm sure I can pass this test

(One, two, three, four)

من مطمئنم که ازپس این آزمون بر میام

(یک، دو، سه، چهار)

 

[Pre-Chorus]

'Cause I'm a real tough kid

چون من بچه سرسختیم

I can handle my shit

میتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم

They said, "Babe, you gotta fake it 'til you make it" and I did

اونا گفتن "عزیزم باید جعلش کنی تا وقتی بتونی درستش کنی" و من این کارو کردم

Lights, camera, bitch, smile

نور، دوربین، بچ، لبخند

In stilettos for miles

برای مایل‌ها تو پاشنه بلند های تیز

He said he'd love me for all time

اون گفت که منو تا ابد دوست خواهد داشت

But that time was quite short

ولی تا ابد زمان کوتاهی بود

Breaking down, I hit the floor

در هم میشکنم، به زمین میخورم

All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting, "More"

همه تکه هام میشکستن و جمعیت داد میزدن "بیشتر"

I was grinnin' like I'm winnin'

I was hittin' my marks

جوری پوزخند میزدم که انگار دارم برنده میشم

داشتم به هدف هام میرسیدم

'Cause I can do it with a broken heart

(One, two, three, four)

چون من میتونم با یک قلب شکسته انجامش بدم

(یک، دو، سه، چهار)

 

[Chorus]

I'm so depressed, I act like it's my birthday every day

من جوری افسرده‌م اما طوری رفتار میکنم انگار هر روز تولدمه

I'm so obsessed with him(He avoids me), but he avoids me like the plague

من خیلی درگیرشم، ولی اون مثل طاعون ازم دوری میکنه

I cry a lot, but I am so productive, it's an art

من خیلی گریه میکنم، ولی من خیلی خلاقم، این یک هنره

You know you're good when you can even do it with a broken heart

وقتی میفهمی تو کارت خوبی که میتونی با یک قلب شکسته هم انجامش بدی

 

[Outro]

You know you're good when you can even do it with a broken heart

وقتی میفهمی تو کارت خوبی که میتونی با یک قلب شکسته هم انجامش بدی

You know you're good

تو میفهمی که خوبی

And I'm good

و من خوبم

'Cause I'm miserable (Haha)

چون من بیچاره‌ام (هاهاها)

And nobody even knows

و حتی هیچکس نمیدونه

Ah, try and come for my job

آه، تلاش کن و سراغم بیا

(اگر میتونی شهرتم رو خراب کن - یه جور تهدید برای

هیترای عزیز)

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato