دانلود آهنگ غنچه گل یاسی نگین الماسی از بیدل برزویی

دانلود آهنگ غنچه گل یاسی نگین الماسی از بیدل برزویی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 04 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ غنچه گل یاسی نگین الماسی از بیدل برزویی

ﭼﺎو رﺷﻰ دﻟﺒﺮی ﻫﻴﻮاﻣﻦ اﺳﻤﺮی! 
ﻟﺮﻓﺸﻪ ﻛﻔﺘﺮی ﮔﻞ ﺧﻮش ﺑﻰ…
ﭼﺎو رﺷﻰ دﻟﺒﺮی ﻫﻴﻮاﻣﻦ اﺳﻤﺮی…
ﻟﺮﻓﺸﻪ ﻛﻔﺘﺮی ﮔﻞ ﺧﻮش ﺑﻰ!
ﻣﻦ ﭼﻮه رش ﻫﻮا دل ﻣﻦ ﻟﺮزﻳﺪ…
ﮔﻞ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ…
اﻳﻤﺎن و دﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻳﺎره!
ﻛﻦ ده ﺟﺎن ﻣﻦ دردو درﻣﺎن ﻣﻦ…

دانلود آهنگ غنچه گل یاسی نگین الماسی بیدل برزویی
روی ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻳﺎره…
دﻟﺒﺮی دﻟﺒﺮی ﺗﻮ ﻋﺸﻘﻰ ﺗﺎج ﺳﺮی!
دﻟﺪار ﺗﻮﻳﻰ ﺳﺎﻏﺮ ﻳﺎر ﺗﻮﻳﻰ…
ﮔﻞ ﮔﻠﺰار ﺗﻮﻳﻰ دﻟﺒﺮاﻣﻪ…
ﮔﻞ ﮔﻠﻨﺎر ﻣﻦ ﻫﻨﮓ و دوﺗﺎر ﻣﻦ…
ﻧﮕﻴﻦ و اﻟﻤﺎﺳﻰ دﻟﺒﺮ ﻣﻦ ﻳﺎره!
ﺻﻮت ددم ﺟﺎﻧﻪ ﻟﻤﺎن دل ﺗﻦ ﻟﻤﻰ

نظرت چیه؟

ahangiato