دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری + ریمیکس MP3

دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری + ریمیکس MP3

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 15 اردیبهشت 1403
ﺷﺮوع آﺷﻨﺎﻳﻴﻤﻮن ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗﻰ…

دﻳﺪﻧﺖ ﻛﺮد ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻪ اﻧﻘﻠﺎﺑﻰ!

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ دیکه ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮدم…

ﭼﺸﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻜﺮدن دﻳﮕﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻰ!

ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺟﺪاﻣﻮن…

ﺣﺴﻮدی ﻣﻴﻜﺮدن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮن…

ﻧﺸﺪﻳﻢ ﻣﺎ از ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮقع ﺧﺴﺘﻪ!

وﻟﻰ ﻓﺮق داﺷﺖ ﻳﻜﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻄﺎﻣﻮن

 

 

دﻳﺖ آﺧﺮ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم…

ﻣﻴﺸﺪن ﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﮕﺎم!

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺰدی ﺑﺎز ﺻﺪام…

ﻳﻪ ﻣﻮزﻳﮏ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻢ!

ﭘﻠﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﺪام ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ…

ﺗﺎ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﭘﺮواز ﺗﻮ ﻣﻴﺮی و رو ﻣﻦ…

ﻣﻴﺨﻮره اﺳﻢ ﺳﺮﺑﺎز اﺻﺮارم اﻳﻨﻪ…

ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰاﻣﻢ ﻓﺮداس!

نظرت چیه؟

ahangiato