دانلود آهنگ سبزه کشمیر ما ریمیکس اینستا + نسخه اصلی MP3

دانلود آهنگ سبزه کشمیر ما ریمیکس اینستا + نسخه اصلی MP3

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 16 اردیبهشت 1403
از اون ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻴﺎد ﻳﻪ دﺳﺘﻪ ﺣﻮری…

از اون ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻴﺎد ﻳﻪ دﺳﺘﻪ ﺣﻮری!

ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﺎﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺮدن ﺑﻠﻮری

ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﺎﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺮدن ﺑﻠﻮری…

ﺳﺒﺰه ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻣﺎ زﻟﻔﺎی ﺗﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺎ…

ﻣﺎدر ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻣﻴﮕﻔﺖ ای ﺟﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎ

ﻳﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺘﻮن ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ!

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎت اوﻣﺪم ﻣﻦ…

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎت اوﻣﺪم ﻣﻦ!

ﺑﺮای ﺧﺎل ﻟﺒﻬﺎت اوﻣﺪم ﻣﻦ

ﺑﺮای ﺧﺎل ﻟﺒﻬﺎت اوﻣﺪم ﻣﻦ…

ﺳﺒﺰه ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻣﺎ زﻟﻔﺎی ﺗﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺎ…

ﻣﺎدر ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻣﻴﮕﻔﺖ ای ﺟﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎ!

ﻳﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺘﻮن ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ!

آی ﺑﻴﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺨﻮام ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ

ﺑﻴﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺨﻮام ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ…

ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﺎدر ﭘﻴﺮت ﻧﻤﻴﮕﻰ!

ﻧﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ

دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻛﻦ ﻳﺎر ﻳﺎر…

 

 

ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﭽﺎره ﻛﻦ ﻳﺎر ﻳﺎر…

ﻓﻜﺮ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻦ ﻳﺎر ﻳﺎر…

آی ﺑﺮو ﭼﺸﻤﮏ ﻧﺰن ﻳﺎرت ﻧﻤﻴﺸﻢ!

ﺑﺮو ﭼﺸﻤﮏ ﻧﺰن ﻳﺎرت ﻧﻤﻴﺸﻢ

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرت ﻧﻤﻴﺸﻢ…

ﻧﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ!

دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻛﻦ ﻳﺎر ﻳﺎر

ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﭽﺎره ﻛﻦ ﻳﺎر ﻳﺎر…

ﻓﻜﺮ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﻦ ﻳﺎر ﻳﺎر

ﻛﻴﺠﺎ ﺟﺎن ﺗﻪ ﮔﺮه ﺗﻪ ﻣﺎر ﮔﺮه…

ﺗﻪ اﺳﭙﻪ دل ﺳﺮ ﺧﺎﻟِ ﮔﺮه!

ﺗﻪ اﺳﭙﻪ دل ﺳﺮ ﻣﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ…

ﺗﻪ ﻣﻪ ﺣﻴﺪر ﺑﮓ و ﻣﻦ ﺗﻪ ﺻﻨﻢ ﺑﺮ

ﺳﺮ ﺗﭙﻪ ﻧﻤﺎز ﻛﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺟﺎن

ﺳﺮ ﺗﭙﻪ ﻧﻤﺎز ﻛﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺟﺎن…

ﻛﻤﺮ ره دﻟﺎ راس ﻛﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺟﺎن!

ﺧﺪا ره اﻟﺘﻤﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺟﺎن…

نظرت چیه؟

ahangiato