دانلود آهنگ ببین من درد میکشیدم نمیدونی چقدر سختی کشیدم علی صاعقه

دانلود آهنگ ببین من درد میکشیدم نمیدونی چقدر سختی کشیدم علی صاعقه

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 11 خرداد 1403
ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ درد ﻣﻴﻜﺸﻴﺪم ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻰ ﻛﺸﻴﺪم…
ﻣﻦ ﺷﺎدﺗﺮﻳﻦ آدﻣﺎ رو دﻳﺪم ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻫﻤﻴﻦ آدﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ…
ﻏﻤﻦ ﻧﺪارن ﻫﻤﻴﻦ آدﻣﺎی ﺑﻰ رﺣﻢ ﻋﻴﺐ ﻧﺪاره ﻣﻦ ﺣﻨﺠﺮﻣﻮ ﻣﻴﺪم!
ﺣﺮﻓﺎی دﻟﻤﻮ آدﻣﺎ رو دﻳﺪم ﻳﻪ ﺳﺮﻳﺸﻮ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪن!

ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ درد ﻣﻴﻜﺸﻴﺪم ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻰ ﻛﺸﻴﺪم…
ﻣﻦ ﺷﺎدﺗﺮﻳﻦ آدﻣﺎ رو دﻳﺪم ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻫﻤﻴﻦ آدﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ…
ﻏﻤﻦ ﻧﺪارن ﻫﻤﻴﻦ آدﻣﺎی ﺑﻰ رﺣﻢ ﻋﻴﺐ ﻧﺪاره ﻣﻦ ﺣﻨﺠﺮﻣﻮ ﻣﻴﺪم!
ﺣﺮﻓﺎی دﻟﻤﻮ آدﻣﺎ رو دﻳﺪم ﻳﻪ ﺳﺮﻳﺸﻮ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪن!

نظرت چیه؟

ahangiato