دانلود آهنگ تیتراژ سریال میرزا کوچک خان ناصر مسعودی | با دو کیفیت 320 و 128

دانلود آهنگ تیتراژ سریال میرزا کوچک خان ناصر مسعودی | با دو کیفیت 320 و 128

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 17 خرداد 1403
چقد جنگلا خوسی؛ ملت واسی●♪♫
خستا نبوسی؟●♪♫
می جان جانانا●♪♫
ترا گوما؛ میرزا کوچیک خانا●♪♫
خدا دانه؛ که من نتانم خفتن از ترسِ دشمن●♪♫
می دیل آویزانا●♪♫
ترا گوما؛ میرزا کوچیک خانا●♪♫
چرا زودتر نایی؟●♪♫
تندتر نایی؟●♪♫
تنها بنایی؛ گیلان، ویرانا…●♪♫
ترا گوما؛ میرزا کوچیک خانا●♪♫
بیا ای روح و روان●♪♫
تی ریش قربان؛ به هم نوانان●♪♫
تی کاس، چومانا●♪♫
ترا گوما؛ میرزا کوچیک خانا●♪♫
اما رشت جغلان●♪♫
ایسیم؛ تی قربان کنیم امی جانا●♪♫
تی پا جیر؛ قربانا●♪♫

چقدر در جنگل برای مردم می خوابی●♪♫
خسته نشدی؟●♪♫
جانِ جانانم…●♪♫
با توأم ای میرزا کوچک خان●♪♫
خدا می داند؛ که من نمی توانم از ترسِ دشمن بخوابم●♪♫
دلم آویزان است!●♪♫
با توأم ای میرزا کوچک خان●♪♫
چرا زودتر نمی آیی؟●♪♫
تندتر نمی آیی؟●♪♫
تنها گذاشتی؛ گیلانِ ویران را…●♪♫
با توأم ای میرزا کوچک خان●♪♫
بیا؛ ای روح روان●♪♫
قربانِ ریشت●♪♫
به قربان چشمانِ آبی تو شوم●♪♫
چشمانت را روی هم نگذار●♪♫
ای میرزا کوچک خان●♪♫
ما بچه های رشت؛ قربانت می رویم●♪♫
جانمان را؛ زیر پایتِ قربانی می کنیم●♪♫

نظرت چیه؟

ahangiato