دانلود آهنگ همون یه دفعه که دل به تو بستم حمید فلاح + ریمیکس MP3

دانلود آهنگ همون یه دفعه که دل به تو بستم حمید فلاح + ریمیکس MP3

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 16 خرداد 1403
ﻫﻤﻮن ﻳﻪ دﻓﻌﻪ دل ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ…
ﻫﻤﻮن ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻜﺴﺘﻢ!
دﻳﮕﻪ واﺳﻪ ی ﻫﻔﺖ ﭘﺸﺘﻤﻢ ﺑﺴﻪ…
ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ!
ﻫﻤﻮن ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻰ…
رﻓﺘﻰ و ﺗﻮ دﻟﻤﻮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻰ!
دﻳﮕﻪ واﺳﻪ ی ﻫﻔﺖ ﭘﺸﺘﻤﻢ ﺑﺴﻪ…
ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ ﺑﺸﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﻳﺎر ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ!
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ…

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﻳﺎر ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ…
ﻫﻤﻮن ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردم!
ﻫﻤﻮن ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﻟﺘﻮ ﺧﻮردم
دﻳﮕﻪ واﺳﻪ ی ﻫﻔﺖ ﭘﺸﺘﻤﻢ ﺑﺴﻪ…
داﺷﺘﻢ ﻣﻴﻤﻴﺮدم…
ﻫﻤﻮن ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ازم ﺑﺮﻳﺪی!
رﻓﺘﻰ و ﺗﻮ درﻣﻮ ﻳﻪ ﺧﻄ ﻛﺸﻴﺪی…
دﻳﮕﻪ واﺳﻪ ی ﻫﻔﺖ ﭘﺸﺘﻤﻢ ﺑﺴﻪ
اﺷﻜﺎﻣﻢ ﻧﺪﻳﺪی
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﻳﺎر ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ…
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺪ!

نظرت چیه؟

ahangiato