آهنگ تو باربی بندری آره آره والا تالک داون

آهنگ تو باربی بندری آره آره والا تالک داون

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 02 خرداد 1403

متن آهنگ تو باربی بندری آره آره والا تالک داون

ﺗﻮ ﺑﺎرﺑﻰ ﺑﻨﺪری آره آره واﻟﺎ! 
ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺜﻞ داف ﺑﻤﺒﻰ آره آره واﻟﺎ…
ﺑﺎﻟﺎﻳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮزﻳﮏ اﻟﺮی ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺎﻟﺎ…
ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻠﻠﻰ ﺗﻠﻠﻰ ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ!

ﺗﻮ ﺑﺎرﺑﻰ ﺑﻨﺪری آره آره واﻟﺎ…
ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺜﻞ داف ﺑﻤﺒﻰ آره آره واﻟﺎ!
ﺑﺎﻟﺎﻳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮزﻳﮏ اﻟﺮی ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺎﻟﺎ…
ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻠﻠﻰ ﺗﻠﻠﻰ ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ!

نظرت چیه؟

ahangiato