دانلود آهنگ کاشکی نبینمت از همین فردا محمد محرمی کامل

دانلود آهنگ کاشکی نبینمت از همین فردا محمد محرمی کامل

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 21 اردیبهشت 1403
ﻛﺎش ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮدا…
دﻳﮕﻪ ﺳﻮزﻧﺘﻮ از رو ﻣﺎ ﺑﺮدار…

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ و اﻳﻦ ﻗﺮﺻﺎی اﻋﺼﺎب!
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﻫﻠﻢ داد!

نظرت چیه؟

ahangiato