دانلود آهنگ زندگیم زندانه چاویلم گریانه بابک رحمانی

دانلود آهنگ زندگیم زندانه چاویلم گریانه بابک رحمانی

منتشرشده در 06 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ زندگیم زندانه چاویلم گریانه بابک رحمانی

زﻧﺪﮔﻴﻢ زﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺎوﻳﻠﻢ ﮔﺮﻳﺎﻧﻪ! 
دﻟﻢ وه ﺷﻮن ﺗﻮ وی ﺷﻬﺮه وﻳﻠﺎﻧﻪ…
ﻫﺎوار ﻫﻰ داﻳﻪ و ﻫﻰ داﻳﻪ دوس وﻟﻴﻢ ﺑﺮﻳﺎﻳﻪ!
آه و ﻧﺎﻟﻪ و ﻧﺎزاری وه دوﻳﺮی ﻟﻴﻠﺎﻳﻪ
ﻛﺲ ﻧﻴﻪ ﻳﺎدم ﻛﻴﺪ ﻳﻪ ﺷﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎدم ﻛﻴﺪ…
وه زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻠﻜﻪ آزادم ﻛﻴﺪ!

ﻫﺎوار ﻫﻰ داﻳﻪ و ﻫﻰ داﻳﻪ دوس وﻟﻴﻢ ﺑﺮﻳﺎﻳﻪ…
آه و ﻧﺎﻟﻪ و ﻧﺎزاری وه دوﻳﺮی ﻟﻴﻠﺎﻳﻪ…
ﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻴﺎ ﺗﻨﻴﺎ وه ﻧﺎو دﻧﻴﺎ…
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻧﻜﻴﺪ ﺷﻴﺘﻢ ﻧﻜﻰ ﻟﻴﻠﺎ!
ﻫﺎوار ﻫﻰ داﻳﻪ و ﻫﻰ داﻳﻪ دوس وﻟﻴﻢ ﺑﺮﻳﺎﻳﻪ!
آه و ﻧﺎﻟﻪ و ﻧﺎزاری وه دوﻳﺮی ﻟﻴﻠﺎﻳﻪ!

نظرت چیه؟

ahangiato