دانلود آهنگ حمیدرضا کیهانی به نام توطئه گر

دانلود آهنگ حمیدرضا کیهانی به نام توطئه گر

منتشرشده در 16 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ حمیدرضا کیهانی به نام توطئه گر 

وی چویله خماره دنیا نایده ناو خماری 

صد در نایدنه ولی هنوزیش درمانی

حکم قاضی باطله حق ها چویله یارم

لحنه خود تنو نکه مه خوم زهرمارم

بنوسین و سنگ قورم یه صدباره مردمه

را فراموشد کردند دس عزرائیل گردمه

له گهواره تا گور خنیلد تو هن خومه

شاید مه مردمه او عشق تو جهنمه

دور کسی خط کیشای که خطه قرمزی بیود

مه مجنون عشقد بیم تو لیلی فرهاد بیود

تیمارستان و ناو سرم قصد شورش دری

بی کله بیم و باند حمید قصد جنون دری

مخلص مرامد بیم نزانسم توطئه گری

و آیه چاود قسم دلبر تا ابد عشق آخری

نظرت چیه؟

ahangiato