دانلود آهنگ برو بچه پررو کم بیا چشم و ابرو احد آغاسی

دانلود آهنگ برو بچه پررو کم بیا چشم و ابرو احد آغاسی

منتشرشده در 07 خرداد 1403
 

ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮ ﮔﺬر ﻣﺤﻠﻪ…
ﺟﻨﺠﺎل و ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ ﺳﺮ دﻟﺒﺮ ﺑﻨﺪه!
از اﻳﻦ ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ روزی روزﮔﺎری!
رﻗﻴﺒﻮن ﺑﺸﻴﻨﻦ زﻳﺮ ﭘﺎی دﻟﺒﺮ…
ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﭘﺮرو ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﭘﺮرو…
ﻛﻢ ﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﭘﺮرو!

ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮ ﮔﺬر ﻣﺤﻠﻪ…
ﺟﻨﺠﺎل و ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ ﺳﺮ دﻟﺒﺮ ﺑﻨﺪه!
از اﻳﻦ ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ روزی روزﮔﺎری!
رﻗﻴﺒﻮن ﺑﺸﻴﻨﻦ زﻳﺮ ﭘﺎی دﻟﺒﺮ…
ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﭘﺮرو ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﭘﺮرو…
ﻛﻢ ﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﭘﺮرو!

نظرت چیه؟

ahangiato