دانلود آهنگ افغانی به یک چک چک بایک قرصک از حمید ساحل

دانلود آهنگ افغانی به یک چک چک بایک قرصک از حمید ساحل

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 04 اردیبهشت 1403
ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﮏ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﺮﺻﮏ…
دﻟﺒﺮ ﺟﺎن ﭼﻰ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪ!
ﻧﻤﻮد ﻃﻮی ﺑﻴﺎدر ﺟﺎن اﻣﺪ…

دانلود آهنگ افغانی به یک چک چک بایک قرصک حمید ساحل

ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﮏ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﺮﺻﮏ!
دﻟﺒﺮ ﺟﺎن ﭼﻰ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪ
ﻧﻤﻮد ﻃﻮی ﺑﻴﺎدر ﺟﺎن اﻣﺪ…

نظرت چیه؟

ahangiato