دانلود آهنگ گله دارم ازت این قلب من شده انبار حسرت امیر رمضانی کامل MP3

دانلود آهنگ گله دارم ازت این قلب من شده انبار حسرت امیر رمضانی کامل MP3

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 04 خرداد 1403
دردی ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻜﺮت راﺣﺘﻢ ﻧﻤﻴﺬاره…

دﻧﺒﺎل ﻳﻪ ﻣﻌﺠﺰم اﻳﻦ دل دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ!

از دﺳﺖ ﺳﺮ دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺑﺮداره!

ﻫﻤﺶ اﺳﺘﺮس ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ…

ﮔﻠﻪ دارم ازت اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﻧﺒﺎر ﺣﺴﺮت!

ﻫﻢ دوﺳﺖ دارم ﻫﻢ ﺑﻴﺰارم ازت…

ﺧﻮدم ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدم ﻟﻌﻨﺖ…

نظرت چیه؟

ahangiato