دانلود آهنگ یه ریز بده اینوری یه ریز بده اونوری میراث

دانلود آهنگ یه ریز بده اینوری یه ریز بده اونوری میراث

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 07 خرداد 1403
 

ﺑﺒﻴﻦ ﻳﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﺪی اﻳﻨﻮری!
ﻳﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﺪی اوﻧﻮری…
اﻧﮕﺎر ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺮق ﺑﮕﻴﺮت! ﺑﻠﺮزون…

ﺑﺒﻴﻦ ﻳﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﺪی اﻳﻨﻮری!
ﻳﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﺪی اوﻧﻮری…
اﻧﮕﺎر ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺮق ﺑﮕﻴﺮت! ﺑﻠﺮزون…

نظرت چیه؟

ahangiato