آهنگ کل ذوق و شوق من از دست داره میره

آهنگ کل ذوق و شوق من از دست داره میره

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 04 خرداد 1403

متن آهنگ کل ذوق و شوق من از دست داره میره 

ﻛﻞ ذوق و ﺷﻮق ﻣﻦ از دﺳﺖ داره ﻣﻴﺮه 
ﻫﻤﺶ ﻣﻴﺎن ﺳﺮاﻏﻢ اﺑﺮای ﺗﻴﺮه!
اﻟﺎن وﻗﺘﺸﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﻳﮕﻪ…
روزام ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و ﺗﺮس داره ﻣﻴﺮه…

ﺑﺪم ﻣﻴﺎد ﻣﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺮف…
ﻗﻠﺒﻢ درد دﻳﮕﻪ ﻧﮕﻮ ﺑﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪم!
ﻣﻦ ﺗﻮرو ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه ﺗﻮﻳﻰ…
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﻣﻦ ﻧﺨﻨﺪم!

نظرت چیه؟

ahangiato